In april 2015 voerden huisartsen actie vanuit de opgerichte actiegroep ‘Het Roer Moet Om’. Ze voerden actie voor meer gelijkwaardigheid, kwaliteit, kwaliteitsmeting en minder bureaucratie. Het Actiecomité Het Roer Moet Om en minister Schippers stelden een deadline: Op 1 oktober 2015 moesten er concrete verandervoorstellen zijn. Deze deadline is gehaald, de verandervoorstellen liggen klaar om doorgevoerd te worden in de praktijk.

Akkoord zorgt voor echte veranderingen in het belang van huisartsen en patiënten

Er komen nu echte veranderingen die in het belang zijn van huisartsen en patiënten. De veranderingen moeten het werk van huisartsen makkelijker en weer aantrekkelijker maken. Zodoende komt er meer tijd vrij die kan worden besteed aan de patiënt. Het heeft tijd nodig om alle veranderingen door te voeren. Wel wordt ervoor gezorgd dat de veranderingen zo snel mogelijk doorgevoerd worden. De verbeteringen zullen niet incidenteel zijn, maar structureel.

Verbetering van het contracteringsproces

Huisartsen waren ontevreden over het contact en contracten met zorgverzekeraars. In de contractering 2016 worden diverse wijzigingen doorgevoerd. Met zorgverzekeraars worden meerjarige overeenkomsten afgesloten en het contracteringsproces wordt vereenvoudigd en verbeterd. Zo komen er jaarlijkse evaluaties, de bereikbaarheid wordt verbeterd en er komt een onafhankelijke geschillencommissie. Voor 2020 worden onderdelen van het contract geüniformeerd.

Betere samenwerking

Door de Mededingingswet zijn huisartsen terughoudend geworden voor wat betreft de samenwerking met elkaar en met zorgverzekeraars. Deze situatie wordt op verschillende manieren verbeterd. De ACM zal meer ruimte bieden voor samenwerking die in het belang is van de patiënt en verzekerde. De ACM zal terughoudend zijn bij eventuele overtredingen van de Mededingingswet, zolang alle betrokken partijen (zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars) tevreden zijn. Tevens wordt door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft het instellen van een groepsvrijstelling in de Mededingingswet en het verhogen van het bagatel.

Structureel terugdringen van bureaucratie

Er zijn belangrijke verbeteringen afgesproken met betrekking tot bureaucratie. Het gaat hier om het verminderen van administratieve lasten en het verminderen van formulieren, oftewel er zal sprake zijn van minder papierwerk. Niet alles kan afgeschaft worden, omdat sommige administratieve verplichtingen onvermijdelijk zijn. De belangrijkste verbeteringen zijn:

Voorgeschreven recept voldoende
Wanneer genees- en hulpmiddelen worden voorgeschreven is een recept voldoende. Vrijwel alle extra formulieren komen te vervallen.

Vermelding ‘medische noodzaak’ op recept merkgeneesmiddelen voldoende
Bij het voorschrijven van merkgeneesmiddelen volstaat de vermelding ‘medische noodzaak’ op het recept. Extra formulieren komen te vervallen.

Herhalen machtigingen worden geschrapt
Voor materialen bij chronische aandoeningen en Baxter-afgifte door de apotheek wordt het herhalen van machtigingen geschrapt.

Geen nieuwe verwijzing nodig bij doorlopende medisch-specialistische behandeling
Voor een doorlopende medisch-specialistische behandeling is geen nieuwe verwijzing nodig voor het volgende jaar.

Kwaliteitsbeleid gemoderniseerd
Het wordt steeds lastiger voor huisartsen om een kwaliteitsbeleid uit te voeren. Een verandering die wordt doorgevoerd is dat zorgverzekeraars moeten stoppen met het zelf bedenken van kwaliteitseisen. Deze lijsten waren vaak lang en verschilden per zorgverzekeraar waardoor huisartsen door de bomen het bos niet meer zagen. Daarnaast zal er door huisartsen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars worden samengewerkt om te bepalen wat goede zorg is voor een patiënt. Er wordt een taskforce ingesteld met vertegenwoordigers van huisartsen, patiënten en zorgverzekeraars. Deze taskforce gaat het kwaliteitsbeleid moderniseren door middel van de volgende verbeteringen:

– Nieuw kwaliteitssysteem met basiskwaliteitseisen ontworpen door huisartsenorganisaties
– Invoering geaccepteerde lijst met valide en zinvolle kwaliteitsindicatoren
– Het aantal indicatoren in de ketenzorg wordt teruggeschroefd naar acht indicatoren per keten
– Eigen vragenlijsten worden niet langer uitgezet door zorgverzekeraars, zij dienen zich aan te sluiten bij de nieuwe set indicatoren
– Invoering methode waarmee patiëntenervaringen beter zijn te meten en evalueren

Daarnaast zullen huisartsen vaker bij elkaar gaan kijken op welke manier de zorg verbeterd kan worden. Voor patiënten wordt het in ieder geval een stuk duidelijker wat goede zorg inhoudt.