In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat duidelijk omschreven dat voor iedereen de vergoedingen vanuit de basisverzekering gelijk moeten zijn. Helaas wijst de praktijk anders uit. Onder andere bij apotheekbereidingen is dit het geval. Apothekersorganisatie KNMP pleit ervoor dat de ongelijkheid van de basisverzekering moet verdwijnen. Zij wil dit bereiken door de invoering van een permanent overleg tussen zorgverleners, patiënten en consumentenorganisaties onder de regie van het Zorginstituut Nederland.

Wat is de KNMP?

De KNMP is een apothekersorganisatie welke een optimale, innovatieve, farmaceutische en wetenschappelijk gefundeerde patiëntenzorg door apothekers bevordert. De KNMP behartigt de belangen van apothekers en apotheken. Meer dan 90% van alle apothekers in Nederland is lid van de KNMP. De meeste leden zijn werkzaam in de openbare farmacie. De overige leden zijn werkzaam als apotheker in een ziekenhuis, industrie of ergens anders.

Apotheekbereidingen per zorgverzekeraar verschillend

De basisverzekering (basispakket zorgverzekeringen) is niet voor iedereen gelijk als het om apotheekbereidingen gaat. Zorgverzekeraars bepalen afzonderlijk welke apotheekbereiding ze vergoeden en welke niet. In de praktijk houdt dat in dat een patiënt bij de ene zorgverzekeraar zijn/haar medicijnen wel vergoed krijgt en bij de andere niet. Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan dus voor iemand positief, maar ook negatief uitpakken. Er zijn zelfs zorgverzekeraars die per individuele patiënt bekijken of de apotheekbereiding wel of niet vergoed wordt.

Apothekersorganisatie KNMP wil dat er een einde komt aan de bevoegdheid van zorgverzekeraars welke hen nu de mogelijkheid geeft om afzonderlijk te bepalen onder welke voorwaarden apotheekbereidingen voor vergoeding in aanmerking komen. De KNMP wil graag dat er onder de regie van het Zorginstituut Nederland een permanent overleg komt tussen zorgverleners, patiënten en consumentenorganisaties. In dit overleg moet dan worden besproken welke voorwaarden gehanteerd moeten worden betreffende de voorwaarden voor vergoedingen.

Gesprek onder regie van Zorginstituut Nederland zorgde al eerder voor positief resultaat

Begin 2015 besloten zorgverzekeraars totaal onverwachts de vergoeding voor een groot deel van medicijnen op maat voor patiënten niet meer te vergoeden. Dat is een zeer ongewenste situatie, omdat voor bepaalde patiënten het nodig is dat apothekers medicijnen op maat bereiden. Hierbij kan gedacht worden aan medicijnen voor kinderen of mensen met slikproblemen. Voor deze medicijnbereidingen hebben artsen en apothekers richtlijnen ontwikkeld, een voorbeeld hiervan is het Kinderformularium. Het Kinderformularium is een platform dat onafhankelijke informatie verstrekt over geneesmiddelengebruik bij kinderen.

De KNMP heeft toen het initiatief genomen een overleg te organiseren waarbij onder de regie van het Zorginstituut Nederland overleg plaatsvond tussen zorgverleners, patiënten- en consumentenorganisaties. Het resultaat van dit gesprek was positief: een gedeelte van de vergoedingen werd alsnog gehandhaafd onder afgesproken voorwaarden. Dit overleg had een eenmalig karakter. Daarom wil de KNMP graag een permanent overleg onder de regie van het Zorginstituut Nederland. In dit overleg kunnen landelijke afspraken over uniforme vergoedingen en voorwaarden worden gemaakt. Met zo’n overleg kan gewerkt worden naar een basisverzekering die voor iedereen gelijk is, oftewel een basisverzekering waarbij voor iedereen de vergoedingen uit dit basispakket zorgverzekering gelijk zijn.

Ongelijkheid basisverzekering ook in andere zorgsectoren zichtbaar

De ongelijkheid die zich afspeelt in de apotheeksector is ook zichtbaar in andere zorgsectoren zoals bij huisartsen, psychologen en fysiotherapeuten. Daarom is een structureel overleg waar de KNMP voor pleit ook van belang voor andere sectoren in de zorg. Mocht het zo zijn dat er wettelijke belemmeringen zijn voor een dergelijk overleg, dan moeten deze volgens de KNMP worden opgeheven. Een voorbeeld van een belemmering is dat zorgverzekeraars met elkaar geen afspraken over uniforme vergoedingen en voorwaarden mogen maken.